Ulandsbistand

Fælles 92-gruppe, NGO FORUM og Concord input til Europaudvalget om den private sektor og udvikling

Fælles 92-gruppe, NGO FORUM og Concord input til Europaudvalget om den private sektor og udvikling

Concord Danmark, NGO Forum og 92-gruppen1 har følgende kommentarer til Europaudvalgets drøftelse af udviklingsministrenes dagsordenpunkt 4 om den private sektors rolle i udvikling forud for
Ministerrådsmødet den 19. maj 2014.

Brev til udviklingsministeren ang. Verdensbanken og skat

Brev til udviklingsministeren ang. Verdensbanken og skat

Fra 92-gruppens side ser vi det som positivt, at Danida over den seneste tid har øget fokus på udviklingslandes skatteindtægter som en vej til at mobilisere ulandenes egne ressourcer og derved en bæredygtig udvikling – som det eksempelvis fremgår af Danidas strategiramme ”Vækst og Beskæftigelse”.

Brev til danske ministre angående eftergivelse af Haitis gæld

Brev til danske ministre angående eftergivelse af Haitis gæld

Kære finansminister Claus Hjort Frederiksen og udviklingsminister Ulla Tørnæs. Vi er glade for, at regeringen prioriterer indsatsen for at mobilisere nødhjælp til katastrofen i Haiti.

Brev til statsministeren og udviklingsministeren angående EU bistand og udviklingstopmøder

Brev til statsministeren og udviklingsministeren angående EU bistand og udviklingstopmøder

Ang. behovet for en progressiv europæisk udviklingspolitik i forbindelse med det europæiske rådsmøde den 19-20. juni og de internationale topmøder om udvikling i efteråret 2008.

Brev til Ulla Tørnæs om miljø i bistanden

Brev til Ulla Tørnæs om miljø i bistanden

Jeg skriver til dig på vegne af 20 danske miljø- og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Vi har med interesse, men også bekymring, modtaget den nye udredning fra DIIS, som dokumenterer, at miljøhensyn ikke i tilstrækkelig grad er blevet integreret i udviklingen af Danidas sektorprogrammer.

92-gruppen sender brev til partilederne om nedskæringer og uklarheder

92-gruppen sender brev til partilederne om nedskæringer og uklarheder

Alle verdens lande skal tage et stort ansvar i forhold til at sikre det globale miljø. Danmark bør også spille en central rolle i dette.

92-gruppens høringssvar til Danidas ny miljøstrategi

92-gruppens høringssvar til Danidas ny miljøstrategi

92-gruppen finder, det er positivt, at den ny strategi lægger op til en styrket miljøindsats fra Danidas side. Gruppen kan således tilslutte sig de i afsnit 1 nævnte intentioner om at opprioritere de internationale miljøindsatser samt om at opprioritere miljø som tværgåen-de hensyn i bistanden.

 

Notat om styrkelse af miljøhensyn i dansk bistand

Notat om styrkelse af miljøhensyn i dansk bistand

Siden Brundtlandrapporten kom i 1987 har der været bred enighed i Folketinget om behovet for at integrere miljøhensynet i Danmarks ulandsbistand. Der har også været enighed om, at målet med øvelsen ikke var at ændre ved den grundlæggende fattigdomsorientering af den danske ulandsbistand.

NGO-synspunkter på Danmarks fremtidige miljøbistand

NGO-synspunkter på Danmarks fremtidige miljøbistand

Den danske miljøbistand til u-lande er et værdifuldt bidrag til løsning af de globale problemer og et af de mest positive initiativer i den globale opfølgning på Rio-konferencen om miljø og udvikling i 1992. Miljøbistanden til u-lande er et godt eksempel på, at der er industrilande, som er villige til at forøge bistanden og sikre kapacitetsopbygning i den 3. verden.

Høringssvar vedrørende Danceds landeprogram for Malaysia

Høringssvar vedrørende Danceds landeprogram for Malaysia

Tak for ovennævnte udkast til et nyt DANCED landeprogram for Malaysia. Efter høringsmødet den 20. april har udkastet været diskuteret yderligere blandt 92-gruppens organisationer, og nedennævnte organisationer er blevet enige om disse kommentarer.

 

Høringssvar til Danced vedrørende miljøbistand til Botswana

Høringssvar til Danced vedrørende miljøbistand til Botswana

Tak for det tilsendte rapportudkast. Udkastet har været diskuteret på et møde i 92-gruppens udvalg om miljø og bistand, og nedennævnte organisationer er blevet enige om disse kommentarer.

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer