92-gruppen og Globalt Fokus høringssvar til regeringens fremdriftsrapport for FN's verdensmål

Høringssvar som PDF - 1. maj 2018.

Globalt Fokus og 92-gruppen1 takker for muligheden for at kommentere på udkastet til regeringens Fremdriftsrapport. Opfyldelsen af 2030-dagsordenen og Verdensmålene er vores generations vigtigste opgave, og det kræver politisk ejerskab, engagement, lederskab og ansvar i hele verden, hvis opfyldelsen skal lykkes.

Det høres ofte, at Danmark er ét af de lande, som er langt fremme med hensyn til opfyldelsen af dagsordenen, men selvom Danmark klarer sig relativt godt sammenlignet med andre lande, har vi stadig store udfordringer med hensyn til opfyldelsen af Verdensmålene. Samtidig er arbejdet med Verdensmålene ikke afgrænset af nationale grænser. Derfor kræves et stort engagement og ansvar fra den danske regerings side for at kunne bidrage til opfyldelsen af målene – både indenfor og udenfor de danske grænser.

På den baggrund er det positivt, at den danske regering udsender en årlig fremdriftsrapport vedrørende opfyldelsen af dagsordenen, ligesom det er positivt at se, hvordan forskellige ressortministerier har leveret datamateriale til rapporten. Finansminister Kristian Jensen gav til jubilæumskonferencen på Christiansborg for Dansk Initiativ for Etisk Handel den 24. april udtryk for, at han og Finansministiet mangler input og inspiration til, hvordan fremdriftsrapporten kan gøres mere håndterbar og dynamisk. Dette vil vi gerne bidrage til.

På den baggrund har Globalt Fokus og 92-gruppen følgende kommentarer til udformningen af rapporten:

(1) Overordnet set anser Globalt Fokus og 92-gruppen ikke det fremsendte udkast til fremdriftsrapport som en indikation på, at regeringen tager sit ansvar for at nå Verdensmålene alvorligt. Til det mangler som minimum en fremhævelse af de centrale sammenhænge til 2030-agendaen, overvejelser om, hvordan regeringen igennem det sidste år har arbejdet med dagsordenen, kvalitative nuanceringer af den valgte statistik og overvejelser om, hvordan regeringen vil arbejde med agendaen indtil næste års fremdriftsrapport.
  • Vi anbefaler, at Finansministeriet integrerer de ovenstående sammenhænge i den ledsagende beskrivelse til fremdriftsrapporten, ligesom vi anbefaler at sende selve beskrivelsen ud til en ekstern høring.
(2) Grundlæggende er det problematisk, at indikatorerne i regeringens handlingsplan ikke reflekterer Verdensmålene, hvilket gør de opstillede data uegnede til måling af fremdrift. Det vanskeliggør en egentlig vurdering af fremdrift mod opnåelse af målene, at der ikke findes en baseline som udgangspunkt samt en række konkrete og specifikke indikatorer for hvert mål, som peger frem mod et endemål. Det præsenterede data bliver således udelukkende et billede af den nuværende situation idenfor nogle be-stemte områder. Dette betyder, at man af rapporten i mange tilfælde faktisk ikke kan vurdere, om der er en egentlig fremgang mod opnåelse af Verdensmålene i Danmark.

(3) Dertil kommer, at det overordnet set er problematisk, at regeringen i udkastet udelader data på 15 indikatorer svarende til 32% af regeringens 47 indikatorer. Man vil som minimum forvente, at regeringen vil have data på de indikatorer, som den selv har valgt. Derudover vil vi forvente, at regeringen sætter de data, der findes på de nuværende indikatorer, i relation til dens egne målsætninger (som beskrevet i Handlingsplanen).
  • Vi anbefaler, at regeringen i stedet for at opstille indikatorer, som der efterfølgende ikke rapporteres på, på grund af manglende data genovervejer valget af indikatorer og formulerer klare, konkrete og fremadvisende indikatorer på målene, så det reelt bliver muligt at måle og vurdere fremdrift mod opnåelse af Verdensmålene.
(4) Ser man i forlængelse af ovenstående på kvaliteten i de valgte data til de forskellige indikatorer, er den svingende og i nogle tilfælde utilstrækkelig. Ved gennemlæsning af data på flere indikatorer bliver man som læser således ikke klogere på, om regeringen reelt arbejder for at opfylde de målsætninger, som den har sat op for sig selv. Et eksempel er valget af data til monitorering af arbejdet for målsætning 2 og 3. Det valgte data viser blot størrelsen på henholdsvis beskæftigelsesbidrag af nye tiltag og lettelse af erhvervsøkonomiske byrder for erhvervslivet, men siger intet om, hvilke tiltag der helt præcist er tale om, og hvordan dette bidrager til opfyldelsen af Verdensmålene.
  • Vi anbefaler, at regeringen som minimum nuancerer sin præsentation af data ved at indskrive forklaringer på, hvordan den valgte data viser, at Danmark har bidraget eller ikke har bidraget til opfyldelsen af målene.
(5) Endelig ser Globalt Fokus og 92-gruppen gerne, at Finansministeriet sender udkastet til Fremdriftsrapporten i offentlig høring. Den løbende monitorering af Danmarks opfyldelse af Verdensmålene er et centralt element i arbejdet, og der findes stor ekspertise rundt omkring i landet inden for forskellige sektorer, som vil kunne understøtte Finansministeriets monitoreringsarbejde, såfremt regeringen giver mu-lighed for inddragelse. Den manglende offentlige høring betyder ligeledes, at vi er usikre på, om alle høringssvar efterfølgende offentliggøres, hvilket direkte har betydning for, hvor transparent Finansministeriet er i sit løbende monitoreringsarbejde.
  • Vi anbefaler derfor, at Finansministeriet i fremtiden laver en offentlig høring inden udgivelsen af de årlige fremdriftsrapporter, og at samtlige høringssvar offentliggøres.

Vi ser frem til at se Fremdriftsrapporten med den endelige tekst i høring og derefter regeringens endelige rapport, og vi vil fortsat arbejde aktivt på at understøtte indsatsen for Danmarks opnåelse af Verdensmålene.

1Globalt Fokus er en platform for ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international udvikling, miljø og humanitært arbejde.
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er i denne sag tegnet af: Afrika Kontakt, Amnesty International, CARE, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk International Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Dan-mark, Det Økologiske Råd, FN-Forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg, MS ActionAid, Oxfam IBIS, Red Orangutangen, U-landsforeningen Svalerne, Vedvarende Energi, Verdens Skove, og WWF.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer